Pletfjerner til jordslåede tekstiler.

157,00 kr.

Nordisk Yacht Kemi

  • Pletfjerner til jordslåede tekstiler. 1 liter.
  • Fjerner jordslåede pletter fra farveægte stoffer/tekstiler.
  • Kun til farveægte stoffer/tekstiler som f.eks. markiser, hynder, kalecher.

 

Varenummer (SKU): ypf Kategori:

Beskrivelse

Pletfjerner til jordslåede tekstiler.

ANVENDELSESOMRÅDE
Kun til farveægte stoffer/tekstiler som f.eks. markiser, hynder, kalecher, vinyl, plast, badeværelsesfuger, imprægneret træ m.m.
PRODUKTEGENSKABER
Fjerner jordslåede pletter. Renser og bleger angrebne områder.

DOSERING
Bruges i koncentrat eller fortyndet med vand 1:5.

LEVERING
1 liter.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Ætsende væske.
Met corr. 1;H290, Skin Corr. 1A;H314, Aquaric Acute 1;H400. EUH 031.
FARE
Indeholder: Natriumhypochlorit (<50 g/L aktiv chlor).
EUH031: Udvikler giftig gas ved kontakt med syrer.
H290: Kan ætse metaller.
H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353+P338: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring
omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P273: Undgå udledning til miljøet.

DOWNLOAD

PRODUKTDATABLAD

 

SIKKERHEDSDATABLAD

 

 

Yderligere information

Vægt 1,2 kg

Ferie

Vi holder lukket fra fredag d. 14 juli kl. 12.00 til og med søndag d. 6 august.

 

I uge 29 den 17. til 21. juli er der muligt at komme her efter aftale da der er begrænset åben i denne uge.

Telefon er lukket i hele ferien men hvis det ikke kan vente kan der vælges vagttelefon men kun i nødtilfælde, så sms eller send en mail, som vil blive besvaret samme dag.

Du er nu tilmeldt dig vores nyhedsbrev