Imprægneringsfjerner.

82,00 kr.

Nordisk Yacht Kemi

  • Imprægnering fjerner . 100 ml.
  • Fjerner imprægnering fra teltruder.
  • Fjerner asfaltstænk.

 

Varenummer (SKU): yif Kategori:

Beskrivelse

Imprægneringsfjerner.

EGENSKABER
Fjerner imprægnering fra teltruder. Fjerner asfaltstænk.

ANVENDELSESOMRÅDE
Telt- og kalecheruder.

DOSERING
Bruges i koncentrat.

LEVERING
100 ml. (produktdatablad står der 500ml)

PRODUKTDATA

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING
Sundhedsskadelig væske.
CLP (1272/2008): Asp. Tox. 1// EUH066, H304. Gentagen udsættelse kan give tør og revnet hud (EUH066). Farlig: Kan være livsfarligt, hvis
det indtages og kommer i luftvejene. (H304).
FARE Indeholder: N-paraffiner
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning

 

DOWNLOAD

PRODUKTDATABLAD

 

 

SIKKERHEDSDATABLAD

 

Yderligere information

Vægt 0,150 kg

Ferie

Vi holder lukket fra fredag d. 14 juli kl. 12.00 til og med søndag d. 6 august.

 

I uge 29 den 17. til 21. juli er der muligt at komme her efter aftale da der er begrænset åben i denne uge.

Telefon er lukket i hele ferien men hvis det ikke kan vente kan der vælges vagttelefon men kun i nødtilfælde, så sms eller send en mail, som vil blive besvaret samme dag.

Du er nu tilmeldt dig vores nyhedsbrev