Imprægnering 750ml

165,00 kr.

Nordisk Yacht Kemi

  • Imprægnering 750 ml.
  • Imprægnering af sejl, presenninger, hynder, tøj, sko, m.m.

 

Varenummer (SKU): 3003 Kategori:

Beskrivelse

Imprægnering.

EGENSKABER
Imprægnering af sejl, presenninger, hynder, tøj, sko, m.m. SIMP 3003 er hurtigtørrende og hærder i løbet af 90 min. Ved 20°C.

PRODUKTEGENSKABER
SIMP 3003 er hurtigtørrende og hærder i løbet af 90 min. Ved 20°C. Misfarver, pletter og skjolder ikke og sikrer stoffet mod angreb
af svamp, mug og skimmel. Kan anvendes på olietøj af nylon/rayon og gøre det helt tæt. Velegnet til imprægnering af skøder og
ticklers, for at undgå at de bliver tunge af vand. Meget lang holdbarhed.

DOSERING
Bruges i koncentrat.

LEVERING
750 ml.

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING

Meget brandfarlig, aspirationstoksisk, irriterende og miljøfarlig væske med mulige langtidsvirkninger.
CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411.
EUH 208: Indeholder Zirconiumbutanolat. Kan udløse allergisk reaktion.
FARE Indeholder: Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261: Undgå indånding af damp/spray.
P301+P310+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

DOWNLOAD

PRODUKTDATEBLAD

SIKKERHEDSDATABLAD

 

Yderligere information

Vægt 0,750 kg

Ferie

Vi holder lukket fra fredag d. 14 juli kl. 12.00 til og med søndag d. 6 august.

 

I uge 29 den 17. til 21. juli er der muligt at komme her efter aftale da der er begrænset åben i denne uge.

Telefon er lukket i hele ferien men hvis det ikke kan vente kan der vælges vagttelefon men kun i nødtilfælde, så sms eller send en mail, som vil blive besvaret samme dag.

Du er nu tilmeldt dig vores nyhedsbrev