Gummi- og Vinylpleje.

84,00 kr.

Nordisk Yacht Kemi

  • Gummi- og vinyl pleje.
  • Vindueslister, kantlister, dæk, kofangere, instrumentpaneler, og andre overflader af plastik, vinyl og gummi.

 

Varenummer (SKU): cgv500 Kategori:

Beskrivelse

Gummi- og Vinylpleje.

PRODUKTBESKRIVELSE
Gummi- og vinyl pleje.
ANVENDELSESOMRÅDE
Vindueslister, kantlister, dæk, kofangere, instrumentpaneler, og andre overflader af plastik, vinyl og gummi.
PRODUKTEGENSKABER
Efterlader en vandafvisende overflade som mindsker afsmitning fra gummi.
Påføres let, forskønner og giver naturlig glans.

DOSERING
Bruges i koncentrat.

LEVERING
500 ml.

PRODUKTDATA

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING
EUH208: Kan give allergisk reaktion.
ADVARSEL
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P305+P351+ VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
P338: hvis dette kan gøres let.
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

 

DOWNLOAD

PRODUKTDATABLAD

 

SIKKERHEDSDATABLAD

 

 

Yderligere information

Vægt 0,6 kg

Ferie

Vi holder lukket fra fredag d. 14 juli kl. 12.00 til og med søndag d. 6 august.

 

I uge 29 den 17. til 21. juli er der muligt at komme her efter aftale da der er begrænset åben i denne uge.

Telefon er lukket i hele ferien men hvis det ikke kan vente kan der vælges vagttelefon men kun i nødtilfælde, så sms eller send en mail, som vil blive besvaret samme dag.

Du er nu tilmeldt dig vores nyhedsbrev