Peter cook spraylim. kan tåle varme.

150,00 kr.

Peter Cook

  • Spray kontaktlim der tåler højre temperatur som til auto der virker på flere materialer men vi bruger det til skum og tekstiler

 

Varenummer (SKU): C-51003 Kategori:

Beskrivelse

Peter cook spraylim. kan tåle varme.

EGENSKABER

Spray kontaktlim der virker på flere materialer men vi bruger det til skum og tekstiler

DOSERING
Bruges i koncentrat.

LEVERING
500 ml. aerosol.

PRODUKTDATA

Signalord Fare
Faresætninger
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H351 Mistænkt for at forårsage kræft
PETER COOK INTERNATIONAL REV 5.0 JANUAR 2023
Side 2 af 13
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H229 Trykbeholder; kan briste ved opvarmning
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
Sikkerhedserklæringer
P102 Opbevares utilgængeligt for børn
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, flammer og
andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde.
P251 Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug.
P261 Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.
P271 Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.
Supplerende sikkerhedssætninger
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt tilskadekomne ud i frisk luft og hold ved
hvile i stilling, der er behagelig for vejrtrækningen.
P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemt
at gøre. Fortsæt med at skylle.
P308+313 Ved eksponering eller bekymring: Søg lægehjælp
P410+412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer
over 50°C/122°F.
P501 Indhold/beholder bortskaffes iht
Lokale regler.

 

 

 

DOWNLOAD

PRODUKTDATABLAD

 

 

AER023 SDS – Trimfix High Temp Adhesive jan 2023

 

 

Yderligere information

Vægt 0,6 kg

Ferie

Vi holder lukket fra fredag d. 14 juli kl. 12.00 til og med søndag d. 6 august.

 

I uge 29 den 17. til 21. juli er der muligt at komme her efter aftale da der er begrænset åben i denne uge.

Telefon er lukket i hele ferien men hvis det ikke kan vente kan der vælges vagttelefon men kun i nødtilfælde, så sms eller send en mail, som vil blive besvaret samme dag.

Du er nu tilmeldt dig vores nyhedsbrev